Prawo spółek

Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO zapewnia swym Klientom kompleksowe doradztwo korporacyjne, a także obsługę prawną wszelkich aspektów działalności przedsiębiorców, na każdym etapie funkcjonowania spółki. Dla czytelniejszego obrazu pogrupowaliśmy elementy naszej oferty w sposób adekwatny do przebiegu działalności standardowego przedsiębiorstwa.

 

Tworzenie spółki

 

 • Wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności.

 •   Skompletowanie wszelkich potrzebnych dokumentów.

 •  Reprezentowanie Klienta w czynnościach rejestracyjnych.

 •   Tworzenie statutów, regulaminów spółki etc.

Bieżąca obsługa korporacyjna

 

 • Przygotowywanie projektów uchwał oraz protokołów.

 • Tworzenie sprawozdań oraz regulaminów zarządu i rady nadzorczej.

 • Powoływanie oraz odwoływanie członków organów spółki.

 • Przeprowadzanie analizy stanu prawnego spółki (due diligence).

 • Pomoc w negocjacjach i sporządzanie umów związanych z nabywaniem lub sprzedażą udziałów oraz akcji.

 •  Sporządzanie umów inwestycyjnych i kontraktów menedżerskich.

 •  Reprezentowanie Klienta w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami.

 • Pozostałe usługi związane z organizacją spółki i działalnością jej organów, w tym również możliwość reprezentowania wspólników i akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach.

 

 

Bieżąca obsługa prawna

 • Zgłaszanie do sądu wszelkich zmian podlegających wpisowi lub ujawnieniu w Rejestrze KRS.

 • Reprezentowanie spółki w postępowaniach rejestrowych.

 

Likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja spółki

 

 • Pomoc w przeprowadzaniu procesu likwidacji bądź upadłości z uwzględnieniem interesu Klienta w zakresie dóbr majątkowych oraz prawnych.

 •  Pomoc prawna w zakresie restrukturyzacji spółki, jak też doradztwo w zakresie osiągnięcia maksymalnych korzyści wynikających z przekształcenia.

 

Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO – ekspercka wiedza, skuteczna pomoc i profesjonalna obsługa prawna spółek.