W dniu 15 maja 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma zasadnicze znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorczych mam. Zmieniają się między innymi zasady ustalania i wyliczania zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich dla prowadzących działalność gospodarczą. Proponowane zmiany mają na celu uśrednienie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (podstawy wymiaru zasiłku) w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego (mniej niż 12 miesięcy) i zadeklarowanego przychodu przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki. I tak zgodnie z mającym obowiązywać nowododanym art. 48a ust. 1 w przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż okres, o którym mowa w art. 48 ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma:

  • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

 Zgodnie z uchwaloną ustawą, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, wyrównawcze i opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne, których prawo powstało przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących podstawy wymiaru zasiłków, wypłaca się na zasadach i w wysokości obowiązujących przed tym dniem, za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Jeżeli jednak po wejściu w życie przepisów nastąpi zmiana tytułu lub przerwa w jego pobieraniu, zasiłek zostanie przeliczony według nowych zasad – np. gdy przedsiębiorcza mama nabędzie prawo do zasiłku chorobowego przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian, otrzyma zasiłek w wysokości dotychczasowej, przez cały okres jego pobierania. Jeśli jednak poród nastąpi po tej dacie, ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego nastąpi na nowych zasadach.

Ustawa zakłada również szereg innych zmian, między innymi w zakresie zwolnień lekarskich. Jednak z uwagi na duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorczych mam, omówione zmiany dotyczyły jedynie ich sytuacji.

 Zgodnie z założeniami ustawa nowelizująca w zakresie zmiany sposobu wyliczania wysokości zasiłków ma wejść w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Ustawa została skierowana do Senatu.

 

Jeżeli masz pytania, dotyczące zmian, które mogą wejść w życie – skontaktuj się z Kancelarią.