W dniu 1 kwietnia 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa ma na celu „usunięcie” z prawa spadkowego instytucji tzw. prostego przyjęcia spadku, polegającej na tym, że w sytuacji, kiedy spadkobierca nie złoży w wyznaczonym terminie (6 miesięcy od dnia otwarcia spadku) oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, przyjmuje na siebie nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe. Nowe przepisy zmienią ten stan, wprowadzając jako zasadę przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – spadkobierca będzie ponosił odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie do wartości majątku spadkowego. Tym samym spadkobiercy nie będą już zobowiązani do składania oświadczeń, aby ograniczyć zakres odpowiedzialności. Nadal będą mogli również odrzucić cały spadek.

Zmianie ulegną także zasady ustalania stanu majątku spadkowego. Obecnie majątek ustala komornik sądowy, poprzez sporządzenie spisu inwentarza, co dla spadkobierców wiąże się niewątpliwie ze sporymi kosztami. Nowa ustawa wprowadza zaś instytucję „wykazu inwentarza”. Wykaz będą mogli złożyć sami spadkobiercy przed notariuszem albo sądem.  W wykazie spadkobiercy powinni wskazać przedmioty majątkowe należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych z podaniem ich wartości, a także długi spadkowe i ich wysokość.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Znowelizowanych przepisów Kodeksu Cywilnego nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Przebieg prac legislacyjnych nad ustawą i jej pełną treść, znajdziesz tutaj.