Od 1 kwietnia 2015 r. zmianie uległ art. 229 kodeksu pracy, regulujący zasady, dotyczące wstępnych badań lekarskich pracowników. Jak wynika z nowelizacji, osoby zmieniające pracę nie będą musiały robić nowych badań lekarskich, jeśli te posiadane będą nadal aktualne, a warunki pracy na nowym stanowisku (u nowego pracodawcy) będą podobne jak na poprzednim. Zgodnie z art. 299 § 1 k.p. badaniom wstępnym podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy;
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Znowelizowane przepisy poszerzyły zaś krąg osób zwolnionych z obowiązku poddania się wstępnym badaniom, uznając, że badaniu tym nie będą podlegały osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Pamiętać należy, że ze zwolnienia ze wstępnych badań lekarskich nie będą mogły skorzystać osoby przyjmowane przez nowego pracodawcę do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (np. prace na wysokości czy prace w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych).

Istotne jest również, że to nowy pracodawca dokonuje oceny, czy dostarczone przez pracownika orzeczenie lekarskie odnosi się do warunków pracy na nowym stanowisku pracy. Co za tym idzie, to nowy pracodawca ponosić będzie ryzyko ryzyko dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnych badań lekarskich. W przypadku zaś ustalenia, że warunki na dotychczasowym i nowym stanowisku pracy są różne, a nowy pracodawca dopuścił pracownika do pracy, można nałożyć na niego grzywnę w wysokości 30.000,00 zł.

Od 1 kwietnia 2015 r. pracodawca musi wydać skierowanie na wstępne badania lekarskie w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik kierowany na badania, a drugi - lekarz medycyny pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pracownik po zakończeniu pracy u jednego pracodawcy, będzie dysponował skierowaniem i odpisem orzeczenia lekarskiego, które przedłożyć może u nowego pracodawcy.

Nowelizacja przepisów dotyczących wstępnych badań lekarskich pracowników to efektem realizacji przyjętej przez naszego ustawodawcę postulatu ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej.