Zasiłek macierzyński przysługuje również osobie współpracującej, jednak aby go otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków. Należy pamiętać, że współpraca musi mieć rzeczywisty charakter – sam fakt zgłoszenia do ubezpieczenia jest niewystarczający. I teraz parę słów, dotyczących osób współpracujących. Osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą to:

1)      małżonek;

2)      dzieci własne, drugiego małżonka i dzieci przysposobione,

3)      rodzice, macocha i ojczyma oraz osoby przysposabiające,

o ile pozostają z prowadzącym działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i przy wykonywaniu tej działalności współpracują. Przepisy ustawy ubezpieczeniowej nie definiują pojęcia współpracy, dlatego warto jest sięgnąć do wyroków w takich sprawach, i tak:

  • „za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej, powodującą obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych uznać należy taką pomoc udzieloną przedsiębiorcy przez jego małżonka, która ma charakter stały i bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia ich współdziałanie przy tym przedsięwzięciu – ­tak SN w wyroku z dnia 20 maja 2008 r., sygn. akt II UK 286/07 ;  
  • „ocena, czy w konkretnej sytuacji pomoc świadczona przez małżonka może być uznawana za współpracę w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowiącą w myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy podstawę do objęcia tej osoby obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi, wymaga uprzednich ustaleń faktycznych co do charakteru i rodzaju tych czynności” – tak Sąd Okręgowy w Ostrołęce w wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt III U 115/14;
  • „jakkolwiek wspomniana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie zawiera legalnej definicji ”współpracy przy prowadzeniu działalności”, w poglądach judykatury przyjmuje się, iż przy interpretacji tego sformułowania nie można abstrahować od obowiązków małżonków wynikających z Kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego, a także od ratio objęcia współpracowników obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, jakim jest jak najszersze zabezpieczenie obywateli na wypadek wystąpienia ryzyk ubezpieczeniowych, co jednak nie prowadzi do konstatacji, iż w każdej sytuacji wykonywania określonego zadania (pracy) przez małżonka osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na rzecz małżonka -przedsiębiorcy, dla celów prowadzonej przez niego działalności musi i może być kwalifikowana jako współpraca przy prowadzeniu tej działalności, wymagająca objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego” – tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt III AUa570/13.

 

Masz pytania albo ZUS odmówił Ci wypłaty zasiłku – skontaktuj się koniecznie z Kancelarią.