Dzisiejszy wpis poświęcony jest jednemu ze sposobów nabycia własności – zasiedzeniu. W sytuacji, kiedy jesteś posiadaczem samoistnym nieruchomości przez odpowiednio długi okres czasu – możesz złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, a więc stać się jej formalnym właścicielem.

We wniosku należy powołać dowody (dokumenty, zeznania świadków) na okoliczność tego, że przez odpowiednio długi okres czasu wnioskodawca zachowywał się, jak właściciel nieruchomości. „Dla istoty posiadania jako przesłanki zasiedzenia jest niezbędne, by wykonywane władztwo odpowiadało treści prawa, które posiadacz nabędzie przez zasiedzenie. Konieczne jest przeto wykonywanie takich czynności faktycznych, które wskazują na samodzielny niezależny od woli innej osoby stan władztwa. Kodeks cywilny używa zwrotu "kto nią faktycznie włada jak właściciel (art. 336 in principio k.c.). W zwrocie tym mieści się istotna treść władania. Jest to skrót myślowy, obejmujący tak wypadki, gdy posiadacz ma jakiś niedoskonały tytuł, jak też gdy żadnego tytułu nie ma, lecz rzeczą włada tak jak właściciel. Zwrot ten nie oznacza też posiadania w przeświadczeniu, że nie narusza się cudzego prawa. Jest to bowiem osobny problem złej czy dobrej wiary. Konieczne natomiast jest, by posiadanie, które ma doprowadzić do zasiedzenia, było jawne. Władać bowiem jak właściciel można jedynie przez podejmowanie czynności widocznych dla otoczenia” (tak SN w postanowieniu z dnia 9 grudnia 2014 r., sygn. akt III CSK 354/13).

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenie powinien być opłacony, ale można też złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Należy pamiętać, że wniosek musi również spełniać inne wymagania formalne - i tutaj najlepiej będzie skorzystać z pomocy prawnika.