Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu powierzonego mu w użytkowanie wieczyste – taka konkluzja wynika z uchwały Sądu Najwyższego, rozpatrującego wniosek spółdzielni mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim.

SN analizował sytuację, w której spółdzielnia mieszkaniowa postanowiła odłączyć z jednej księgi wieczystej trzy nieruchomości zabudowane. Jak wynika z przedstawionego przez SO pytania prawnego, podstawą wpisów do ksiąg wieczystych miała być jednostronna czynność prawna, polegająca na zrzeczeniu się użytkowania wieczystego w stosunku do jednego z tych terenów, dokonana w formie aktu notarialnego. Spółdzielnia dzieliła nieruchomość, gdyż chciała pozbyć się terenów zielonych, które nie przynosiły zysków.

Uchwała SN z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt III CZP 116/14.