W wyroku z dnia 10 listopada 2016 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach dokonując rozważań w przedmiocie ustalenia, kiedy wykonywana praca jest pracą w szczególnych warunkach stwierdził:

„Wszakże, jak wielokrotnie już wyjaśniano w judykaturze, wykonywanie pracy na stanowisku określonym w zarządzeniu resortowym, której nie wymieniono w wykazach A i B, stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.), nie uprawnia do uzyskania emerytury na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (vide I UK 41/05, OSNP 2006/19-20/306). W obecnym stanie prawnym bowiem zarządzenia resortowe zawierające uściślenia dokonane w innym okresie przez właściwych ministrów, polegające na ustaleniu wykazów stanowisk, powołane w świadectwach wykonywania prac w warunkach szczególnych zakwestionowanych przez organ rentowy nie mają wartości normatywnych, lecz jedynie informacyjną. "W państwie prawnym nie jest dopuszczalne zamieszczanie w rozporządzeniu jako akcie wykonawczym upoważnienia do podejmowania określonych działań przez inny podmiot i wyposażanie go w kompetencje wykonawcze. W świetle Konstytucji z 1997 r. rozporządzenie jako akt wykonawczy oparty na ustawie nie może zawierać subdelegacji.W konsekwencji, przedmiotem wykładni są wyłącznie przepisy ustawy i wydane na jej podstawie akty wykonawcze. (...) W rezultacie zatem o spełnieniu przesłanki "praca w szczególnych warunkach" przesądza wykonywanie pracy wymienionej w załącznikach A i B do rozporządzenia z 7 listopada 1983 r., które stanowią integralną część rozporządzenia jako aktu wykonawczego, niezależnie od tego, w jakim zakładzie praca taka była (lub jest) wykonywana." (por. glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1999 r. III RN 25/99 T. Bińczyckiej - Majewskiej OSP 2002/4/48 t. 2). W tej sytuacji uznać należało, że Sąd I instancji zasadnie stwierdził, że ubezpieczony na dzień 1 stycznia 1999 r. nie legitymował się wymaganym stażem pracy w warunkach szczególnych, a tym samym nie spełnił przesłanek warunkujących prawo do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS”.

Tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 10.11.2016 r., sygn. akt III AUa 427/16.