Roszczenia niewymagalne mogą podlegać zabezpieczeniu

Taki wniosek wywiódł Sąd Apelacyjny w Katowicach, który stwierdził, że  art.730 § 1 k.p.c., w którym mowa jedynie o tym, że zabezpieczenia można żądać w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, bez odwołania się do wymagalności roszczenia. Także art.730 1 § 1 k.p.c. wymaga jedynie uprawdopodobnienia istnienia roszczenia, nie wspominając o jego wymagalności. Brak wymagalności roszczenia nie może być przeszkodą ubiegania się o zabezpieczenie skoro uprawniony w celu dochodzenia takiego roszczenia może wystąpić nawet na drogę sądową ( a maiori ad minus). Istotne jest jedynie by wymagalność nastąpiła najpóźniej z chwilą zamknięcia rozprawy. Art.316 § 1 zdanie drugie k.p.c.  art.730 k.p.c., Wyd. Lex).

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 marca 2015 r., sygn. akt V ACz 232/15.