REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez EXPLICO odpłatnych usług pomocy prawnej drogą elektroniczną.

§ 1

Użyte w niniejszych Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.EXPLICO – EXPLICO Kancelaria Radców Prawnych Krasowska, Horoszewski s.c.
2.Klient – osoba, która za pośrednictwem Formularza złożyła zamówienie na wykonanie przez EXPLICO usługi.
3.Usługa – udzielenie Klientowi odpowiedzi na przesłane przez niego zapytanie. Odpowiedź udzielana jest w formie opinii prawnej lub porady prawnej na podstawie danych i informacji przekazanych przez Klienta.
4.Umowa –umowę o świadczenie przez EXPLICO usługi prawnej polegającej na udzieleniu porady lub opinii prawnej na zadane przez Klienta pytania.

§ 2

1.Uzyskanie porady prawnej lub opini prawnej następuje po przedstawieniu przez Klienta zapytania.
2.Przed przystąpieniem do sporządzania zapytania bądź zamówienia na sporządzenie opinii prawnej, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a następnie do wyrażenia woli, co do akceptacji bądź nie jego postanowień.
3.Zapytanie zostaje sformułowane za pośrednictwem Formularza dostępnego na stronie internetowej EXPLICO. Klient zobowiązany jest do precyzyjnego opisania problemu z przedstawieniem w wyczerpujący sposób stanu faktycznego.
4.Klient może załączyć do zapytania dokumenty, na podstawie których formułuje zapytanie.
5.W formularzu należy podać dane umożliwiające EXPLICO kontakt z Klientem, w szczególności adres e-mail.
6.W terminie 24 h od dnia otrzymania przez EPLIXO zamówienia, EXPLICO dokonana wyceny i za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje Klienta o tym, czy przedstawione zagadnienie mieści się w ramach specjalizacji EXPLICO i o wysokości wynagrodzenia oraz warunkach jego zapłaty.
7.EXPLICO zastrzega, że termin, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu ulega wydłużeniu o kolejne 24 h lub 48 h, do godz. 16.00 następnego dnia roboczego w przypadku, gdy ich upływ następowałby w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.
8.Przedstawienie Klientowi wyceny wraz z terminem płatności i terminem udzielenia odpowiedzi stanowi ofertę wykonania Usługi przez EXPLICO. EXPLICO oświadcza, że w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, termin realizacji ulega przedłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9.Dokonanie przez Klienta płatności za Usługę jest jednoznaczne z przyjęciem oferty i akceptacją warunków w niej zawartych.
10.EXPLICO związana jest ofertą przez 3 dni robocze, licząc od dnia jej przedstawienia Klientowi. Brak płatności w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z nieprzyjęciem oferty (rezygnacją z zamówionej Usługi).

§ 3

1.Przyjęcie oferty przez Klienta skutkuje zawarciem Umowy pomiędzy EXPLICO a Klientem, przedmiotem której jest wykonanie Usługi.
2.Udzielenie porady lub opinii prawnej nastąpi w terminie 48 h od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy EXPLICO, z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, termin ten ulega przesunięciu o kolejne 48 h, licząc od dnia otrzymania przez EXPLICO żądanych danych.
3.Porada lub opinia prawna zostaną przesłane Klientowi w formie pliku .pdf na wskazany w treści Formularza adres poczty elektronicznej.
4.W tym miejscu EXPLICO oświadcza, że na żądanie Klienta, EXPLICO wystawi fakturę VAT i prześle ją na wskazany przez Klienta adres.

§ 4

1.Celem prawidłowego wykonania przez EXPLICO Usługi, Klient zobowiązany jest do:
1)precyzyjnego i szczegółowego opisania stanu faktycznego, z podaniem danych umożliwiających należyte wykonanie przez EXPLICO usługi;
2)podanie danych do kontaktu (adres e-mail, numeru telefonu);
3)wskazanie danych niezbędnych do wystawienia prawidłowej faktury VAT;
4)potwierdzenia faktu otrzymania od EXPLICO wszelkich informacji, w szczególności zamówionej porady lub opinii prawnej.
2.EXPLICO oświadcza, że w przypadku niewykonania przez Klienta jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu, będzie uprawniona do wstrzymania wykonania zamówionej Usługi do czasu usunięcia przez Klienta przeszkody.

§ 5

1.Klient w terminie 3 dni od dnia otrzymania porady lub opinii prawnej może wnieść pisemne zastrzeżenia, co do jej treści merytorycznej lub terminu wykonania.
2.W terminie 7 dni od dnia doręczenia EXPLICO reklamacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, EXPLICO poinformuje Klienta o uwzględnieniu bądź odmowie uwzględnienia reklamacji wraz z podaniem stosownego rozstrzygnięcia.
3.W razie uwzględnienia reklamacji EXPLICO, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, zobowiązuje się do dokonania zwrotu otrzymanego wynagrodzenia, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

§ 6

1.Wszelkie dane i informacje przekazane przez Klienta będą wykorzystane tylko i wyłącznie na użytek zamówionej przez niego Usługi.
2.EXPLICO zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o której moa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3.EXPLICO oświadcza, że sporządzona przez nią porada lub opinia prawna nie może być wykorzystywana i powielana przez Klienta bez jej zgody i wiedzy.

§ 7

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia Usługi, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
2.EXPLICO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej EXPLICO.
3.Wykonując obowiązki nałożone na EXPLICO na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) EXPLICO podaje następujące informacje podstawowe:
EXPLICO Kancelaria Radców Prawnych Krasowska, Horoszewski s.c.
ul. Suraska 1 lok. 215, 15-093 Białystok
NIP: 548-112-94-30
kancelaria@kancelaria-explico.pl