W zakresie tego obszaru prawa oferujemy naszym Klientom:

  • doradztwo w zakresie ustalenia istnienia potrzeby stosowania prawa zamówień publicznych;
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie udzielania zamówienia publicznego;
  • weryfikację i analizę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • współpracę w zakresie przygotowania oferty;
  • weryfikację złożonych ofert pod kątem ich zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy, a następnie doradztwo w zakresie środków ochrony prawnej;
  • sporządzanie odwołań, a także odpowiedzi na odwołania oraz skarg;
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą.