W zakresie tego obszaru prawa oferujemy naszym Klientom:

  • przygotowania i przeprowadzenia analizy prawnej nieruchomości pod kątem bezpieczeństwa zawieranych transakcji (due diligence);
  • sporządzania projektów umów nabycia i sprzedaży nieruchomości, oddawania nieruchomości do używania, w tym umów najmu i dzierżawy;
  • ustanawiania i znoszenia obciążeń na nieruchomościach;
  • prowadzenia postępowań sądowych, dotyczących nieruchomości, w tym zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia drogi koniecznej, naruszenia posiadania, podziału nieruchomości do korzystania;
  • reprezentowania w postępowaniu o stwierdzenia nieważności aktu notarialnego;
  • doradztwa i pomocy w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych, w tym pozwoleń zezwalających na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;
  • sporządzania wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym (o założenie księgi wieczystej, wpis własności, wpis lub wykreślenie hipoteki lub innego ograniczonego prawa rzeczowego);
  • dochodzenia odszkodowań z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (linie energetyczne, przesyłowe, wodociągi, gazociągi );
  • dochodzenia roszczeń z tytułu najmu i dzierżawy.