W zakresie tego obszaru prawa oferujemy naszym Klientom:

 • sporządzanie pozwów dotyczących roszczeń przysługujących pracownikom z tytułu przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne;
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem istnienia stosunku pracy;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie w związku z naruszeniem zasad równego traktowania, dyskryminacji, mobbingu;
 • pomoc prawną i reprezentację w sprawach związanych z wypadkami przy pracy;
 • dochodzenie roszczeń w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa pracy przez pracownika lub pracodawcę;
 • prowadzenie spraw o zapłatę z tytułu należnego wynagrodzenia za nadgodziny;
 • opracowywanie projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z uwzględnieniem specyfiki konkretnego podmiotu gospodarczego;
 • doradztwo i konsultacje w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy;
 • doradztwo i pomoc w procesach zwolnień grupowych wraz z przygotowaniem dokumentacji określonej przepisami prawa;
 • konsultowanie prawidłowości sporządzania pism rozwiązujących umowy o pracę oraz świadectw pracy;
 • reprezentację przed sądami powszechnymi.