W zakresie tego obszaru prawa oferujemy naszym Klientom:

  • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg, a także odwołań od decyzji organów administracyjnych;

  • prowadzenie spraw w postępowaniu sądowoadministracyjnym (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym);

  • pomoc i doradztwo prawne dotyczące prawa budowlanego, w szczególności w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę czy zmiany sposobu użytkowania budynku;

  • doradztwo prawne w sprawach wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności w zakresie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, wypowiedzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;

  • prowadzenie spraw o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.