Naczelną zasadą postępowania cywilnego jest zasada kontradyktoryjności, która nakłada na strony obowiązek przedstawiania dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Przepisy dopuszczają jednak swoiste ograniczenie tej zasady poprzez dopuszczenie dowodu z urzędu. I – co najważniejsze – fakt reprezentowania strony przez profesjonalnego pełnomocnika nie wyłącza możliwości posłużenia się takim dowodem. Powyższe potwierdza stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy, który w jednym z wyroków stwierdził, „okoliczność, iż strona jest reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika nie wyłącza bezwzględnie możliwości dopuszczenia dowodu z urzędu, albowiem nawet w takiej w sprawie mogą zachodzić okoliczności uzasadniające odstąpienie do ścisłego respektowania zasady kontradyktoryjności i skorzystanie z możliwości przewidzianej w art. 232 zdanie drugie k.p.c.”  

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn. akt IV CA 1/14.