W wielu sprawach strony z uwagi na swój stan majątkowy wraz z pismem, składają wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wniosku winno zostać załączone oświadczenie o stanie majątkowym na stosownym formularzu. Ważne jest, aby formularz był aktualny.

Taki wniosek wypływa z postanowienia Sądu Najwyższego, który wskazał: „Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych, stosuje się art. 130 k.p.c. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 102 ust. 2 przytoczonej ustawy, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. (Dz. U. 2014, poz. 366). Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2014 roku”.

Postanowienie SN z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie IV CZ 112/14.