Jeśli dostałeś niekorzystną dla siebie decyzję ZUS – pamiętaj możesz wnieść  odwołanie. Odwołanie można złożyć samodzielnie albo skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli odwołanie składasz sam, pamiętaj o:

  • terminie – odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia, kiedy doręczona została decyzja; wniesienie odwołania po tym terminie skutkować będzie co do zasady jego odrzuceniem;
  • formie – odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo ustnie do protokołu sporządzanego przez Oddział ZUS lub do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania odwołującego się;
  • wskazaniu decyzji, od której się odwołujemy;
  • opisaniu żądań, czyli tego czego oczkujesz, a więc zmiany lub uchylenia decyzji;
  • wymienieniu dowodów, a więc w zależności od tego czego dotyczy odwołanie, wskazanie świadków, załączenie dokumentów, zażądanie informacji od instytucji, osób prywatnych, zakładów pracy, powołanie biegłych lekarzy;
  • uzasadnieniu stanowiska i zasadności złożonego odwołania.

W odwołaniu wskaż również dokumenty, które załączasz czyli np. zaświadczenia od lekarza etc. oraz złóż swój podpis. Pamiętaj, że odwołanie nic nie kosztuje.

 

Jeśli masz pytania albo potrzebujesz pomocy – zadzwoń do Kancelarii.