Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, o których mowa w art. 3, było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. O ile „umyślność”, jako przyczyna odmowy wypłaty przez ZUS odszkodowania nie budzi wątpliwości, to kwestią problematyczną jest ustalenie „rażącego niedbalstwa”.  Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w żadnej ustawie, zaś przy jego rozumieniu pomaga przede wszystkim bogate orzecznictwo:

  • „niedbalstwo pracownika jako wyłączna przyczyna wypadku przy pracy wyłącza prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego tylko wtedy, gdy miało charakter rażący, a więc graniczyło z umyślnością (wyrok SN z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt II UK 106/08);
  •  „rażące niedbalstwo jest zachowaniem graniczącym niemal z umyślnością, a zarazem takim, które daje podstawę do »szczególnie negatywnej oceny postępowania« pracownika (wyrok SN z dnia 30 listopada 1999 r., sygn. akt II UKN 221/99);
  • niedbalstwo pracownika jako wyłączna przyczyna wypadku przy pracy zwalnia zakład pracy od odpowiedzialności tylko wtedy, jeżeli miało charakter rażący, „a więc graniczyło z umyślnością” (wyrok Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 września 1973 r., sygn. akt III TO 84/73).

Jedną z sytuacji, w której ZUS bardzo często odmawia wypłaty odszkodowania jest przypadek, w którym wypadek przy pracy powstał w wyniku kolizji drogowej, zaś ubezpieczony miał z tego powodu postępowanie karne. ZUS bowiem dysponując wyrokiem, z którego wynika, że ubezpieczony naruszył zasady w ruchu drogowym, uznaje, że wypadek przy pracy powstał na skutek rażącego niedbalstwa – nawet jeśli ubezpieczony działał nieumyślnie. W takim wypadku ubezpieczonemu nie pozostaje nic innego, jak wystąpić z odwołaniem. Pamiętać należy, że to ZUS musi wykazać przed sądem, że ubezpieczony dopuścił się rażącego niedbalstwa.

 

Jeśli jesteś w takiej sytuacji – skorzystaj z pomocy naszej Kancelarii.