Decyzją z dnia 3 kwietnia 2015 r. działający z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu w Bydgoszczy wydał decyzję, na mocy której zakwestionował działania w zakresie sposobu rozpatrywania reklamacji obuwia przez Deichmann Obuwie.

Postępowanie przeciwko sprzedawcy zostało wszczęte na podstawie informacji przesłanych przez miejskich rzeczników konsumentów z całego kraju. Jak wynika z ustaleń UOKiK w protokołach reklamacyjnych sprzedawca obuwia informował, że w celu zapoznania się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji konsumenci muszą zgłosić się do sklepu.

W ocenie UOKiK to sprzedawca - przedsiębiorca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni (w przypadku nie ustosunkowania się w tym terminie, przyjmuje się, że sprzedawca uznał roszczenie). Tym samym, w ocenie UOKiK, sprzedawca obuwia przerzuca na konsumentów obowiązek zapoznania się z odpowiedzią na zgłoszoną reklamację poprzez konieczność osobistej wizyty w sklepie. Na skutek powyższego konsumenci mogą zapoznać się ze stanowiskiem sprzedawcy nawet po upływie 14-dniowego terminu od jej złożenia, bez negatywnych konsekwencji dla samego przedsiębiorcy.

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura Bydgoszcz z dnia 3 kwietnia 2015 r., znak: RBG-61-26/14/KL.