Klientom indywidualnym zapewniamy wszechstronną pomoc prawną, polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu pism i dokumentów, a także reprezentacji przed sądami i organami. Świadczone przez nas usługi dotyczą wszelkich aspektów prawnych, a więc zagadnień prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak też prawa administracyjnego. Oferujemy pomoc i wsparcie prawne odpowiadające najczęstszym potrzebom naszych Klientów, którymi są:

  • dochodzenie i windykacja należności pieniężnych, obejmujące negocjacje z dłużnikami, sporządzanie wezwań do zapłaty, przygotowanie pozwów i reprezentacja w toku postępowania sądowego, sporządzanie wniosków o wszczęcie postepowań egzekucyjnych i dalsze jego prowadzenie;

  • problematyka związana z nieruchomościami obejmująca pomoc przy sporządzaniu umów sprzedaży, dzierżawy i najmu, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem należności z tytułu najmu, czy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanawianie służebności drogi koniecznej, sporządzanie wniosków o zniesienie współwłasności, prowadzenie spraw o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości, służebności gruntowej, służebności przesyłu;

  • sprawy spadkowe obejmujące doradztwo prawne z zakresu praw i obowiązków spadkodawców, spadkobierców, osób wydziedziczonych oraz uznanych za niegodnych dziedziczenia, reprezentację we wszelkich postępowaniach z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, spis inwentarza, unieważnienie testamentu, wykonanie zapisu lub polecenia), analizę kwestii dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe, doradztwo w zakresie podatkowych aspektów nabycia spadku oraz reprezentację przez organami podatkowymi w postępowaniach podatkowych związanych z nabyciem spadku, sporządzanie wszelkich dokumentów związanych ze spadkobraniem oraz podziałem majątku spadkowego (testamenty, umowy o dział spadku, umowy dotyczące spadku);

  • ochrona praw konsumentów obejmująca dochodzenie roszczeń wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz innych roszczeń wynikających z umów zawieranych przez konsumentów,

  • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmujące sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (świadczenia przedemerytalne, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie) oraz reprezentowanie w toku postępowania sądowego;

  • zagadnienia pracownicze obejmujące prowadzenie spraw związanych z ustaleniem istnienia lub nieistnienia stosunku pracy, sprostowania świadectwa pracy, odpraw związanych z przeprowadzeniem zwolnień grupowych lub przeprowadzanych z przyczyn niedotyczących pracowników, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, przywrócenia do pracy, roszczeń wynikających z naruszenia zakazu dyskryminacji pracownika czy mobbingu, opiniowanie i konsultowanie zapisów umów o pracę i umów o zakazie konkurencji.