Oferta skierowana do Klientów Biznesowych uzależniona jest od ich indywidualnych potrzeb i w rezultacie może ona przybrać formę stałej obsługi prawnej, obsługi jednego rodzaju spraw (windykacja należności, reprezentowanie w sporach sądowych etc.), a także doraźnych konsultacji i porad prawnych, udzielanych także telefonicznie lub w formie mailowej. W ramach wymienionych rozwiązań Kancelaria oferuję:

  • stałą obsługę prawną, w ramach której zapewniona jest bieżąca obsługa, polegającą na kompleksowym doradztwie prawnym we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością i sferą zawodowej aktywności przedsiębiorcy. Stała obsługa obejmuje również obecność radcy prawnego u Klienta, co umożliwia niezwłoczne reagowanie na pojawiające się problemy.

  • wykonywanie jednorazowych zleceń, polegających na sporządzeniu opinii prawnej, analizy umowy, czy też reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym, sądowo – administracyjnym, egzekucyjnym.

  • sporządzenie audytu prawnego (due diligence). Kancelaria oferuje kompleksową analizę stanu prawnego podmiotu, mającą na celu uzyskanie pełnej wiedzy o aktualnej sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Wynikiem dogłębnej i wszechstronnej analizy jest raport, zawierający opis ryzyk i rekomendacje, co do dalszych działań.

  • monitoring prawny. W ramach tej usługi Kancelaria oferuje bieżące informowanie Klienta o najistotniejszych dla niego zmianach w obowiązujących przepisach. Kancelaria oferuje również weryfikację i zmianę istniejących u Klienta procedur i umów, z uwzględnieniem zachodzących zmian. Klienci ryczałtowi otrzymują przedmiotowe opracowania w ramach prowadzonej bieżącej obsługi prawnej.

W ramach obsługi prawnej pomagamy Klientom w szczególności w zakresie:

  • obsługi prawnej inwestycji realizowanej przez Klienta (analiza problematyki prawnej związanej z konkretnym przedsięwzięciem wraz z oceną ryzyk i ewentualnymi rekomendacjami, co do dalszych działań, sporządzanie dokumentacji, reprezentowanie Klienta w toku postepowań sądowych i administracyjnych);

  • windykacji należności (prowadzenie rozmów ugodowych z dłużnikami i wypracowywanie rozwiązań korzystnych z punktu widzenia interesów wierzyciela, sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę oraz wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego);

  • rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców, prowadzenie procesów likwidacji spółek oraz restrukturyzacji

  • sporządzania umów i dokumentów korporacyjnych (umowy: sprzedaży, zamiany, dostawy, o roboty budowalne etc., umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy funkcjonowania organów w spółkach, protokoły z posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników etc.).