Jak liczyć terminy sądowe?

Dostając pismo z Sądu z zobowiązaniem do przygotowania i złożenia pisma przygotowawczego, Klienci zaczynają szukać pomocy prawników. I tutaj często zdarza się, że do Kancelarii zainteresowani zgłaszają się już po upływie terminu, co wynika z błędnego – mylnego liczenia terminów. I tutaj kilka wskazówek i rad:

  • co do zasady (zgodnie z obowiązującymi przepisami) do terminów sądowych wliczamy także soboty i dni ustawowo wolne od pracy – nie istnieje zasada o liczeniu tylko i wyłącznie dni roboczych;
  • odstępstwo od tej zasady istnieje jedynie wtedy, kiedy ostatni dzień terminu (a więc dzień 7, 14, 21 etc.) przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy termin ten upływa dnia następnego.

Pamiętać należy, że terminy liczymy od dnia ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od dnia jego doręczenia. Uchybienie zaś terminowi skutkuje bezskutecznością czynności.

Powyższe zasady wynikają z kodeksu postępowania cywilnego. Na uwagę jednak zasługuje wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku, w którym wyrażono pogląd, zgodnie z którym w nowocześnie funkcjonującym społeczeństwie sobota winna być uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy, przy uwzględnieniu konieczności wyjścia naprzeciw potrzebom społecznym, tak aby w sytuacji, gdy koniec terminu na dokonanie określonej czynności przypadałby w sobotę, uczestnicy postępowań nie byli pozbawieni ostatniego dnia z przysługującego im terminu. 2. Za ostatni dzień do złożenia wymaganego zgodnie z art. 5a ust.4 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz.1403 j.t.) zaświadczenia lub oświadczenia o nieprzekroczeniu kwoty podatku pochodowego za 2013 r. przypadający w sobotę (31 maja 2014 r.) - należy przyjąć najbliższy, następny dzień powszedni, tj. poniedziałek, 2 czerwca 2014 r.” (wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt V U 1152/14).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Kancelarią.