W dniu 1 maja 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2015 poz. 552), która przewiduje istotne zmiany zarówno dla przyszłych, jak i obecnych emerytów.

Nowe przepisy przewidują uwzględnianie na korzystniejszych warunkach okresu urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego i okresu niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:

  • w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat,
  • na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko;

Dotychczas wyżej wymienione okresy były uwzględniane z przelicznikiem 0,7% podstawy wymiaru, a po zmianie przepisów uwzględnia się je z przelicznikiem 1,3% podstawy wymiaru. Wprowadzono też zmiany dotyczące okresu ukończonych studiów wyższych przebytych przed 1 stycznia 1999 r. Obecnie przy obliczaniu wysokości emerytury przyznawanej na podstawie art. 24, art. 24a lub art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, okres ukończonych studiów wyższych, o których mowa w art. 7 pkt 9 tej ustawy, przebytych przed 1 stycznia 1999 r. uwzględnia się w kapitale początkowym w wymiarze ograniczonym do 1/3 wszystkich udowodnionych okresów składkowych, przebytych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę. Do tej pory okres studiów odnoszono do 1/3 okresów składkowych przypadających przed 1 stycznia 1999 r.

Zatem – jeśli Twój kapitał początkowy został ustalony z uwzględnieniem okresów opieki nad dzieckiem, bądź też okresów ukończonych studiów wyższych przebytych przed 1 stycznia 1999 r. – masz szansę na wyższą emeryturę. Co ważne – jeśli pobierasz już emeryturę, ZUS nie dokona żadnej czynności z urzędu – konieczny jest Twój wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego. Pamiętaj – emerytura w nowej wysokości  przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek o ponowne jej ustalenie.

Inne zmiany, wprowadzone od 1 maja 2015 r., dotyczą możliwości zastosowania tablicy trwania życia z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego (a nie tak jak dotychczas – z dnia wystąpienia z wnioskiem o przyznanie emerytury), obliczania emerytury na nowych zasadach dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., które miały ustalone prawo do wcześniejszej emerytury oraz możliwości ponownego ustalenia emerytury na podstawie art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.