Komornik wszczynając postępowanie egzekucyjne nie sprawdza, czy wierzyciel dochodzi zapłaty na podstawie przedawnionego wyroku. Nie jest to jego złośliwość. Po prostu zgodnie z przepisami nie jest on uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku, który wynika z tytułu wykonawczego – art. 804 k.p.c. („z  uwagi na niedopuszczalność badania przez organ egzekucyjny zasadności i wymagalności obowiązku stwierdzonego tytułem wykonawczym dłużnik nie może podnosić zarzutów dotyczących istnienia tego obowiązku, w tym że roszczenie stwierdzone tytułem wykonawczym wygasło na skutek spełnienia świadczenia przez niego” – tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 1 lutego 2013 r. I ACa 880/12).

Jeżeli komornik dochodzi należności, wynikających z wyroku, który uległ przedawnieniu, możesz wytoczyć powództwo przeciwegezkucyjne. Zgodnie z treścią art. 840 § 1 pkt 2) kp.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Z uwagi na okoliczność, że przedmiotowy przepis nie definiuje pojęcia zdarzenia, przyjąć należy, że zdarzeniem tym będą wszelkie okoliczności faktyczne, które powodują wygaśnięcie egzekwowanego zobowiązania lub niemożność jego egzekwowania.  „Wygaśnięcie zobowiązań” nie oznacza, że tylko sytuacje wynikłe z zakresu prawa zobowiązań mogą wchodzić w rachubę. Podstawą bowiem powództwa opozycyjnego mogą być zdarzenia, wskutek których zobowiązanie wygasło, wynikające również z innych stosunków prawnych (por. Z. Ś., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, W. 2001, Wydawnictwa (...) (wydanie III) s. 496. Niewątpliwie do przesłanek, na których dłużnik może oprzeć powództwo przeciwegzekucyjne jest przedawnienie roszczenia, które nastąpiło po powstaniu tytułu wykonawczego” – tak Sąd Okręgowy w Słupsku w wyroku z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. akt I C 236/13.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 125 § 1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Ale to nie wszystko – ważne jest, że, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.