2017-04-11 - Teściowa to nie osoba bliska?

W dniu 4 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok w sprawie, dotyczącej roszczeń zięcia w związku ze śmiercią teściowej. Jak wynika ze sprawy powód – zięć domagał się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 30.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć w wyniku wypadku swojej teściowej. 

Więcej

2017-04-04 - Wspólnota mieszkaniowa – problem z parkowaniem

Większość wspólnot mieszkaniowych boryka się z problemem zbyt małej liczby miejsc parkingowych względem liczby członków lub liczby samochodów posiadanych przez mieszkańców (również wynajmujących). 

Więcej

2017-03-01 - Kilka słów o „sumie odpowiedniej” – wyroki

Zgodnie z art. 445 § 1 k.c. „w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym [uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, pozbawienie wolności,  skłonienie kobiety do poddania się czynowi nierządnemu] sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Więcej

2017-02-20 - Śmierć osoby bliskiej

Kwestia ustalenia zakresu krzywdy z tytułu śmierci osoby najbliższej, a w dalszej kolejności wysokości należnego zadośćuczynienia jest bardzo trudna.

Więcej

2017-01-18 - Ciężar dowodu w sprawie dotyczącej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w dniu 20 września 2016 r. zapadło orzeczenie, dotyczące określenia strony, która winna przed sądem wykazywać kwestie związane z brakiem wpłaty składek. 

Więcej

2017-01-12 - Czy ZUS posiada uprawnienia do weryfikacji umów i swobodnej ich kwalifikacji wbrew woli stron?

Na tak postawione pytanie odpowiadał Sąd Okręgowy w Częstochowie. Przedmiotem analizy Sądu było między innymi ustalenie, czy organ rentowy może swobodnie ingerować w treść zawartej przez strony umowy i kwalifikować ją wbrew woli stron. 

Więcej

2017-01-03 - Złamałeś nogę na oblodzonym chodniku?

Jeśli przewróciłeś się na oblodzonym chodniku i doznałeś uszczerbku na zdrowiu – możesz dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia.

Więcej

2016-12-26 - Odwołanie od decyzji ZUS

Jeśli dostałeś niekorzystną dla siebie decyzję ZUS – pamiętaj możesz wnieść odwołanie. Odwołanie można złożyć samodzielnie albo skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. 

Więcej

2016-12-22 - Renta po śmierci osoby bliskiej

Po śmierci osoby bliskiej, która zmarła np. w wyniku wypadku czy to komunikacyjnego czy przy pracy, uprawniony może domagać się nie tylko zadośćuczynienia i odszkodowania, ale również renty.

Więcej

2016-12-16 - Uległeś wypadkowi? Możesz żądać zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie to rekompensata za tzw. szkodę niemajątkową, czyli krzywdę, doznaną przez poszkodowanego np. w czasie wypadku komunikacyjnego. Zadośćuczynienie pełni funkcję kompensacyjną i stanowi wynagrodzenie za doznane cierpienia psychiczne i fizyczne, za ból. 

Więcej

2016-12-05 - Czy składać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

W większości spraw o odszkodowanie, ubezpieczyciel z góry wydaje niekorzystną dla Poszkodowanego decyzję – tak dla zasady. Nie zawsze sprawa przez niego jest dokładnie przeanalizowania. Ubezpieczyciel liczy, że poszkodowany nie będzie się odwoływał i w ten sposób zaoszczędzi swój czas i pieniądze. I tutaj powstaje pytanie, czy Poszkodowany powinien się odwoływać?

Więcej

2016-12-01 - Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w spółdzielni mieszkaniowej

Członek spółdzielni mieszkaniowej może zakwestionować dokonane przez spółdzielnię rozliczenie należności z tytułu zużytego ciepła, jeśli nie zgadza się np. z przyjętym przez nią współczynnikiem LAF.

Więcej

2015-09-29 - Choroba pełnomocnika a możliwość odroczenia rozprawy

Choroba pełnomocnika nie stanowi wystarczającego powodu do tego, aby odroczyć wyznaczoną rozprawę.

Więcej

2015-09-25 - Wykładania tekstu umowy

W dniu 26 czerwca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał wyrok, w którym wskazał jakimi zasadami należy kierować się, ustalając treść zawartej przez strony umowy.

Więcej

2015-09-22 - Co z zasiłkami macierzyńskimi?

Z dniem 1 listopada 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w zakresie ustalenia wysokości świadczenia chorobowego i macierzyńskiego.

Więcej

2015-09-18 - Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

Dzisiejszy wpis poświęcony jest jednemu ze sposobów nabycia własności – zasiedzeniu. W sytuacji, kiedy jesteś posiadaczem samoistnym nieruchomości przez odpowiednio długi okres czasu – możesz złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, a więc stać się jej formalnym właścicielem.

Więcej

2015-07-03 - Wniosek o przeliczenie emerytury

Dzisiejszy wpis poświęcony jest możliwości przeliczenia emerytury na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej

2015-06-24 - Czy komornik może egzekwować na podstawie przedawnionego wyroku?

Komornik wszczynając postępowanie egzekucyjne nie sprawdza, czy wierzyciel dochodzi zapłaty na podstawie przedawnionego wyroku. Nie jest to jego złośliwość. Po prostu zgodnie z przepisami nie jest on uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku, który wynika z tytułu wykonawczego.

Więcej

2015-06-21 - Zasiłek macierzyński dla osoby współpracującej

Zasiłek macierzyński przysługuje również osobie współpracującej, jednak aby go otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków. 

Więcej

2015-06-17 - Okres pracy w gospodarstwie rolnym wlicza się do emerytury

Osoba, która nie ma odpowiedniego stażu pracy, może go uzupełnić o czas, jaki przepracowała w gospodarstwie rolnym. 

Więcej

2015-06-10 - ZUS może kwestionować wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Wniosek taki wywiódł Sąd Okręgowy w Białymstoku. W wyroku z dnia 20 kwietnia 2015 r. Sąd stwierdził, że „osoba, która prowadzi działalność gospodarczą występuje w podwójnej roli. Jest z jednej strony ubezpieczonym, czyli przysługują jej określone świadczenia z ubezpieczeń społecznych w razie ziszczenia się ryzyka ubezpieczeniowego a z drugiej strony jest płatnikiem składek...

Więcej

2015-06-01 - Sąd II instancji rozpoznaje sprawę, a nie tylko apelację

Konkluzja taka płynie z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2015 r. 

Więcej

2015-05-28 - Oświadczenie o stanie majątkowym

W wielu sprawach strony z uwagi na swój stan majątkowy wraz z pismem, składają wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. 

Więcej

2015-05-26 - Bezskuteczność wydziedziczenia

W dniu 15 kwietnia 2015 r. zapadł wyrok, dotyczący kwestii wydziedziczenia w testamencie syna, z uwagi na uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy (rodzica) obowiązków rodzinnych.

Więcej

2015-05-18 - Postępowanie cywilne – dowód z urzędu

Naczelną zasadą postępowania cywilnego jest zasada kontradyktoryjności, która nakłada na strony obowiązek przedstawiania dowodów ...

Więcej

2015-05-17 - Odmowa wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ...

Więcej

2015-05-15 - Zmiany w zasiłkach macierzyńskich

W dniu 15 maja 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Więcej

2015-05-12 - Emerycie - złóż wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego

W dniu 1 maja 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2015 poz. 552) ...

Więcej

2015-05-08 - Zmiana przepisów dotyczących wstępnych badań lekarskich pracowników

Od 1 kwietnia 2015 r. zmianie uległ art. 229 kodeksu pracy, regulujący zasady, dotyczące wstępnych badań lekarskich pracowników.

Więcej

2015-05-06 - Jak liczyć terminy sądowe?

Dostając pismo z Sądu z zobowiązaniem do przygotowania i złożenia pisma przygotowawczego, Klienci zaczynają szukać pomocy prawników. I tutaj często zdarza się, że do Kancelarii zainteresowani zgłaszają się już po upływie terminu...

Więcej

2015-05-05 - Czy zażalenie można wnieść od razu do sądu drugiej instancji?

W dniu 19 lutego 2015 r. SN podjął uchwałę, w której stwierdził, że przewidziany w art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji jest zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła zażalenie do sądu drugiej instancji właściwego funkcjonalnie (art. 397 § 2 zdanie pierwsze w związku z art. 369 § 3 k.p.c.).

Więcej

2015-04-29 - Zmiana przepisów o ruchu drogowym

W dniu 27 kwietnia 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 

Więcej

2015-04-26 - Obowiązek poinformowania konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji spoczywa na przedsiębiorcy

Decyzją z dnia 3 kwietnia 2015 r. działający z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Departamentu w Bydgoszczy wydał decyzję ...

Więcej

2015-04-23 - Działalność gospodarcza a ciąża

Z uwagi na fakt, że coraz więcej jest spraw związanych z kontrolowaniem przez ZUS przedsiębiorczych mam, konieczne stało się wyjaśnienie kilku kwestii.

Więcej

2015-04-16 - Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z konstytucją

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, na mocy którego zakwestionował tzw. bankowy tytuł egzekucyjny, uznając jego formułę za naruszającą konstytucyjną zasadę równości. 

Więcej

2015-04-15 - Zmiany w prawie spadkowym

W dniu 1 kwietnia 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. 

Więcej

2015-04-13 - Czy ZUS może ingerować w treść umowy o pracę?

Nie tylko „przedsiębiorcze mamy” mają problem z ZUS-em, gdy w czasie ciąży założą działalność gospodarczą. ZUS swoją kontrolą obejmuje również kobiety w ciąży, zatrudnione na umowę o pracę, które w czasie trwania stosunku pracy, dokonały jej zmiany i dostały podwyżkę lub zmieniły stanowisko na „lepiej płatne”.

Więcej

2015-04-05 - Osoba prawna nie będzie już mogła żądać przekształcenia prawa użytkowania ...

W dniu 10 marca 2015 r. zapadł precedensowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego – Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia...

Więcej

2015-04-05 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku korzystnie dla „przedsiębiorczych mam”

W ostatnim czasie plagą stały się postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszczynane wobec ciężarnych pań zakładających własną działalność gospodarczą. ZUS kwestionuje fakt podlegania ubezpieczeniom społecznym i próbuje wykazywać...

Więcej